اطلاعیه پردیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در خصوص پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 93-1392در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری